مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...