مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

تاریخچه مخفف

علامت اختصاری و آغازه گویی:
علامت های اختصاری و Initialisms (آغازه‌گویی) از اجزای اولیه یک عبارت و یا یک کلمه تشکیل شده اند. این اجزا ممکن است نامه های فردی ( به عنوان CEO ) و یا بخش هایی از کلمات ( به عنوان Benelux و Ameslan ) باشند.
هیچ توافق جهانی در تعریف دقیق از شرایط مختلف (به نامگذاری نگاه کنید) وجود ندارد (به یک ظاهر املائی طراحی شده نگاه کنید).
در زبان انگلیسی و بسیاری دیگر، چنین اختصاراتی استفاده تاریخی محدود دارند؛ اما ابداعات واژه ها و استفاده از آن ها بیشتر در قرن 20th رایج بوده است.
به عنوان یک نوع از فرایند شکل گیری واژه ها، کلمات اختصاری و آغازه‌گویی ها همانند یک زیر گروه از ترکیب مشاهده شده است.

نام گذاری:
واژه مخفف، نام یک کلمه از حروف اول هر کلمه در یک سری از کلمات (مانند Sonar که ساخته شده است از Sound Navigation And Ranging) هست.
گواهینامه ها برای "Akronym" (مخفف) در آلمان از سال 1921 و برای "Acronym" در انگلیس از سال 1940 شناخته شده است. درحالی که مخفف کلمه، اشاره به هر شکل از یک کلمه یا یک عبارت کوتاه است. برخی استفاده کرده اند از آغازه گویی ها و alphabetism ها برای اشاره به یک مخفف که به سادگی به عنوان یک رشته از حروف اول اسم استفاده می شود. اگر چه واژه مخفف به طور گسترده ای مورد استفاده برای توصیف هر گونه اختصار از حروف اولیه تشکیل شده است، اکثر دیکشنری ها واژه مخفف را، معنی یک کلمه تعریف کرده اند؛ در حالی که برخی شامل حواس اضافی نسبت به مخفف معنای همان آغازه گویی است. بـا توجه به تعاریف اولیه عبارات موجود در اکثر دیکشنری و واژه نامه ها، بـه طور مثال مخفف های اختصاری به صـورت (NATO (neɪtoʊ) , SCUBA (skuːbə) , Radar (reɪdɑr و آغازه گویی ها به صورت (FBI (ɛfˌbiːˈaɪ) , HTML (eɪtʃˌtiːˌɛmˈɛl هستند.
قراردادی وجود ندارد در مورد مخفف ها که به چه صورت صدا زده می شوند مانند JPEG که به دو صورت (جی پگ) یا (جی پی ائی جی) خوانده می شود و یا MS-DOS. اما برخی از اختلاف نظر ها نیز وجود دارد که این عبارات مخفف، چطوری صدا زده می شود؛ به طور مثال آدرس URL و IRA می توانند به عنوان نامه فردی، به ترتیب juːˌɑrˈɛl و aɪˌɑrˈeɪ و یا به عنوان یک کلمه به ترتیب ɜrl و aɪərə تلفظ شوند. چنین ساختاری بدون در نظر گرفتن چگونگی تلفظ عبارات اگر از حروف اول اسم شکل گرفته شده باشد، به عنوان آغازه گویی بدون جنجال شناخته می شود.
فرم املای خارج شده از یک مخفف یا آغازه گویی، توسعه یافته آن عبارت نامیده می شود.

مقایسه چند نمونه انواع مخفف:
√ تلفظ به عنوان یک کلمه، فقط شامل حروف اولیه:
■ AIDS: acquired immune deficiency syndrome
■ NATO: North Atlantic Treaty Organization
■ Scuba: self-contained underwater breathing apparatus
■ Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation


√ تلفظ به عنوان یک کلمه، شامل حروف غیر اولیه:
■ Amphetamine: alpha-methyl-phenethylamine
■ Gestapo: Geheime Staatspolizei (secret state police)
■ Interpol: International Criminal Police Organization
■ Nabisco: National Biscuit Company


√ تلفظ به عنوان یک کلمه، شامل ترکیبی از حروف اولیه و غیر اولیه:
■ Necco: New England Confectionery Company
■ Radar: radio detection and ranging


√ تلفظ عنوان یک کلمه یا نام نامه، با توجه به سخنران یا زمینه:
■ FAQ: ([fæk] or ef-a-cue) frequently asked question
■ IRA: When used for Individual Retirement Account, can be pronounced as letters (i-ar-a) or as a word [ˈaɪrə].
■ SAT(s): ([sæt] or ess-a-tee) (previously) Scholastic Achievement (or Aptitude) Test(s)(US) or Standard Assessment Test(s) (UK), now claimed not to stand for anything.
■ SQL: ([siːkwəl] or ess-cue-el) Structured Query Language.


√ تلفظ به عنوان ترکیبی از اسامی از حروف و کلمه:
■ CD-ROM: (cee-dee-[rɒm]) Compact Disc read-only memory
■ IUPAC: (i-u-[pæk]) International Union of Pure and Applied Chemistry
■ JPEG: (jay-[pɛɡ]) Joint Photographic Experts Group
■ SFMOMA: (ess-ef-[moʊmə]) San Francisco Museum of Modern Art


√ تلفظ فقط به عنوان نام نامه:
■ BBC: British Broadcasting Corporation
■ OEM: Original Equipment Manufacturer
■ USA: The United States of America
■ IRA: When used for the Irish Republican Army or organisations claiming descent from this group


√ تلفظ به عنوان نام نامه اما با یک میانبر:
■ IEEE: (I triple E) Institute of Electrical and Electronics Engineers
■ NAACP: (N double A C P) National Association for the Advancement of Colored People
■ NCAA: (N C double A or N C two A or N C A A) National Collegiate Athletic Association


√ میانبر به نام گنجانیده شده:
■ 3M: (three M) originally Minnesota Mining and Manufacturing Company
■ E3: (E three) Electronic Entertainment Exposition
■ W3C: (W three C) World Wide Web Consortium
■ C4ISTAR: (C four I star) Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance


√ اختصاری چند لایه:
■ NAC Breda: (Dutch football club) NOAD ADVENDO Combinatie
■ GAIM: GTK+ AOL Instant Messenger
■ GIMP: GNU Image Manipulation Program
■ VHDL: VHSIC hardware description language, where VHSIC stands for very-high-speed integrated circuit.


√ کلمات اختصاری بازگشتی، که در آن اشاره به یک مخفف دیگر دارد:
■ GNU: GNU's not Unix!
■ WINE: WINE Is Not an Emulator (originally, WINdows Emulator)
■ PHP: PHP hypertext pre-processor (formerly personal home page)


√ شبه کلمات اختصاری، که شامل دنباله ای از کاراکترهاست. به عبارت دیگر با عبارات عامیانه برای تایپ کمتر:
■ CQ: cee-cue for "seek you", a code used by radio operators
■ IOU: i-o-u for "I owe you" (a true acronym would be IOY)
■ K9: kay-nine for "canine", used to designate police units utilizing dogs
■ Q8: cue-eight for "Kuwait"


√ آغازه گویی که آخرین کلمه خلاصه شده:
■ ATM machine: Automated Teller Machine machine
■ HIV virus: Human Immunodeficiency Virus virus
■ PIN number: Personal Identification Number number
■ LCD display: Liquid Crystal Display display


تاریخی و استفاده کنونی:
مخفف یا رترونیم، یک فرایند زبانی است که در طول تاریخ وجود داشته اما برای هیچ کدام، کمی بدون نام گذاری، توجه آگاهانه یا تجزیه و تحلیل قاعده دار تا زمان اخیر وجود دارد. مانند رترونیم در قرن 20th که بسیار شایع تر از قبلاً بوده است.
از اواسط تا اواخر قرن 19th، آغازه گویی، روند پخش و گسترش از طريق جوامع تجاری اروپا و آمريکا شده بود.