مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات همدانی

مجموعه جملات اختصاری در زبان و گویش همدانی
اصطلاح
معنی و مفهوم
برای تو
بِرای تو (beraye to )
آمدم
آمِدم ( Amedam )
خونه
خانه
اشكسته
شكسته
پچا
پس چرا
كوخه
سرفه هنگامي بيماري
ميليچ
گنجشك
دينگلانفيس
الاكلنگ
دولابه
كمد ديواري
ونديك
پنجره
سانجو
دل درد
پلميده
پخش شده
Bial
بذار
BeKep
استراحت كن
Miva
بايد
Bepa
نگاه كن
موتکا
بالش
فس فس کردن
کسی که ارام کاری را انجام میدهد
تومانده
فرو رفته
بیعل
بگذار
پچا اوجو موکونی
پس چرا این جوری میکنی ؟
می سانی
می گیری
میلیچ
گنجشک
دینگلانه فیس
آلاکلنگ
تویجه
سبد
سلانه سلانه
آرام آرام
پوفلنگ
بادکنک
وندیک
پنجره
چل مو
دماغو
بیل
بزار biial
قلاق
کلاغ ghalagh
وخیز
بلندشو vakhiz
موایل
موبایل
ول مان کن
ما را رها کن
پلمانده
بخش شده
پیس
کثیف
هشتن
گذاشتن
دن ذره
خمیاره
لباس
رخت و لباس
سن و سال
سند
گنده
بزرگ ghonde
دس پلمان
دست و پاهایمان des peleman
اساندن
گرفتن
اشاندن
پرتاب کردن
اشنفتی
شنیدی
عيدتان موارك
عیدتان مبارک
مویز
کشمش
تنکه
جوجه(toneke)
تنجیده
له شده , خرد شده, (tenjide)
کولانچه
آرنج
روجونه
لثه
خامجی
مادر
آوجی
خواهر
شاوجی
خواهربزرگ
خازمنی
خواستگاری
چقیده
فرورفته
چنجه
تخمه
سِته
صَبر
رِقّه
روده
قِچّه
قـُل
ویله
ویلان
ویته
ویلان
قِته
قشنگ
پِته
پیس
وِته
واز
شِته
شُل
شِته
شِره
خِته
خوشگل
قِته
قرص
قُرصِ
قایْم
چِته
چل
هِرّه
هور
دِکه
دان
پته
پهن
خَسّه
غِلیظ
جِته
جاهل
تِره
طایفه
شیتّه
سوبوک
قِته
قراضه
لِکّه
لوک
نِقه
نوق
کِته
کلفت
جیکه
پوک
شیکه
پوک
قایْنه
قُدا
قـٰایْن
بابا/ننه
قِره
قیافه
گدا
گودول
فِته
فُرم
چوق لِواسی
چوب لباسی
ماکس
ماسک
سرفه
سفره
لیسان
نیسان
اخوار
اخبار
نرذ
نذر
جِواز
جواد
عصمت
اسنپ
پژو ۲۰۶
بیسه شیش
لِبِرو شدن
چپه شدن
شغلم
شلغم
پاتشاه
پادشاه
مَشد
مشهد
اوسخانگ
استخوان
سِراپاکانی
ایستاده
عرز ماخام
عذر میخواهم
منمون
ممنون
آجانس
اژانس
رِسمان
ریسمان
نِصم
نصف
تاسکی
تاکسی
گِزایول
گازوئیل
مِوایل
موبایل
اسو مِس
sms
مصنوی
مصنوعی
یاسِنم
یاسمن
کربیت
کبریت
مچد
مسجد
کیلیت
کلید
بافش کن
بلندش کن
زِمین دِره
شیطان
مورچانه
مورچه
خووه
خوبه
سِرندج
سنندج
ماشوقه
معشوقه
گاب
گاو