مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف و اصطلاحات تکواندو

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در ورزش تکواندو و کاراته
اصطلاحمعنی
اولیوبه طرف بالا، از پایین به بالا
ارهپایین
الگولصورت (قسمت بالای بدن)
الگول جیروگیضربه مشت به بالای بدن
الگول ماکیدفاع بالای بدن
امگیو دیدی گیقدم برداشتن
او جانگپنجمین فرم، نماد باد
او کومپشت زانو
اوتگوروضربدری
اوتگوروما کیدفاع ضربدری
اورنراست
اورون سوگیایستادن به راست
اوسهبرتری
اوکیکتف
ایپدهان
ایراسابلند شدن
ایل جانگاولین فرم، نماد آسمان و نور
ایل کوپهفت
ایل هه جونراند اول
ایماپیشانی
این جونگزیر بینی، لب بالایی
ایوکشانه
ایی جانگدومین فرم، نماد تصویر دریاچه
ایی هه جونراند دوم
آ هوپنه (9)
آپجلو
آپ جوموکجلوی مشت
آپ چا الیگیضربه کششی پا به جلو
آپ چاگیضربه پا به جلو
آپ چوکسینۀ پا (جهت نشستن و یا ضربه)
آپ دولیو چاگیضربه دورانی پا به جلو
آپ سوگیایستادن کوچک به جلو
آپ کوبی سوگیایستادن بزرگ به جلو
آرهپایین
آره چیگیضربه دست به پایین
آره ماکیدفاع پایین بدن
آگوم سونهلالی بین شست و انگشتان
آگوم سون چیگیضربه با میان انگشت شست و سبابه
آناز خارج به داخل
آن پالموکقسمت داخلی ساعد یا مچ دست
آنجانشستن
باتانگ سونپاشنه ی کف دست
باتانگ سون چیگیضربه با پاشنه دست
باتانگ سون ماکیدفاع با پاشنه دست
باداچاگیلگد ضد حمله
باروموافق
بالپا از مچ به پایین
بال با داکانحنای کف پا
بال پاکوتعویض پا
بال چیگیضربه با سر(کله زدن)
بال دونگروی پا
بال کوتنوک انگشتان پا
بال کی سولتکنیک پا
بال گاراکپنجه پا
بال موکمچ پا
بال نالتیغه ی پا
بال نال دونگقسمت داخلی پا
باندامخالف
باندا چاگیضربه هلالی پا
باندا دولیو چاگیضربه دورانی با کف پا
باندال چاگیضربه هلالی پا
باندک . ریوکنیروی عکس العمل
بانکیوگضد حمله
بانگودفاع
به شیمرئیس محوطه (ژوری)
بوسانگزخمی شدن، آسیب
بوشیمداور کنار (قاضی)
بوم سوگیایستادن ببر
بیتورو چاگیضربه چرخشی پا به خارج
بیتورو ماکیدفاع پیچشی
بیکیو جیت گیحرکات جانبی پا
بیکیو سوگیفرار،عقب نشینی کردن
پاروبرگشت به حالت اول، توقف
پاکاتاز داخل به خارج یا جلو
پاکات پالموکقسمت خارجی ساعد یا مچ
پاکات ماکیدفاع داخل به خارج
پاکات نریو چاگیضربه پا از داخل به خارج
پالبازو، ساعد
پال جانگهشتمین فرم، نماد زمین
پالکوپآرنج
پالکوپ جیگیضربه زدن با آرنج
پالگهفرم تکواندو
پالموکساعد، مچ دست
پالموک بوهودهمحافظ ساعد
پانجوناعلام نظر
پانگ یانگ پاگوکیتغییر مسیر حرکت
پکسفید
پک تیکمربند سفید
پوگیکناره گیری
پومکمر، نتیجه، حاصل
پومسهفرم تکواندو
پی هاگیجا خالی کردن
پیو جوکهدف
پیو جوک چیگیهدف زدن با دست
پیون سون کوتنوک انگشتان
پیون سون کوت سوو چیروگیضربه با نوک انگشتان
تضربه زدن و شکستن با پا
تکواندو یوکساتاریخچه تکواندو
تگوکحرکات و فرم تکواندو
ته جانگاستراحت
توبوکلباس تکواندو
توکچانه
تولدو
تیکمربند
تی چوکپشت پاشنه پا
تیرودورابرگشت به عقب
تیوپرش
تیو ایل جا چاگیضربه پرشی در یک حرکت واحد
تیو آپ چاگیضربه پرشی آپ چاگی
تیو باندا دولیو چاگیضربه پرشی دورانی با کف پا
تیو دولیو چاگیلگد پرشی دولیو چاگی
تیو دی چاگیضربه پرشی به عقب با پاشنه
تیو دیت چاگیلگد پرشی دیت چاگی
تیو دیدورا یوپ چاگیلگد پرشی یوپ با چرخش
تیو گاوی چاگیضربه پرشی قیچی وار
تیو مودومبال آپ چاگیلگد پرشی آپ چاگی (جفت پا)
تیو مودومبال یوپ چاگیلگد پرشی یوپ (جفت پا)
تیو مومدولیو باندا دولیو چاگیپرشی چرخشی دورانی با کف
تیو موم دولیو یوپ چاگیضربه پرشی چرخشی به پهلو
تیو مومدولیو چاگیلگد پرشی دورانی با چرخش
تیو نوپی چاگیلگد پرشی آپ چاگی (در ارتفاع)
تیو یوپ چاگیلگد پرشی یوپ چاگی
جازهفرم ، شکل
جاوو . یانگ ووایستادن رو به هم
جبپ . جونگتمرکز حواس
جه جاهنرآموز،شاگرد تکواندو
جه چو جیروگیضربه دست
جو . بون . کانگهجمع شدن به وسط
جوچوم سوگیایستادن زین
جوشیمداور وسط
جوموکمشت
جوموک کی سولتکنیک مشت
جونبی اون دونگتمرینهای نرمشی
جونکوکان گونگیوکضربه موفق
جونگ آنی بوهودهمحافظ ساق پا
جونگ شینروحیه
جونگ شین تونگ ایلتمرکز روح
جیروگیضربات نفوذی و پیچشی دست
جیکه چاگیضربه کوبشی پا (جیکی)
چاجوم پیوبرگه داوری
چاریوتخبردار ایستادن، توجه
چاگیضربه پا
چه جوم پیوبرگه داوری
چه گوپرده بندی اوزان مسابقه
چوچومقرعه کشی
چومبیآماده
چون دانگ جینرمه ی ساق پا
چون گانگساق پا
چونگآبی
چونگ تیکمربند آبی، سمبل آب و هوا
چونگونومحل استقرار مبارز هوگوی آبی
چیدندان
چیگیضربه شلاقی(پرتابی) دست
چیل جانگهفتمین فرم، نماد کوه
دا ستپنج (5)
داچیم سهوضعیت گارد بسته
داریپا، ساق پا
داک جومنمره،امتیاز
دالیون بک باچین دهکیسه بوکس
دالیون دهوسایل تمرینی چوبی
داندرجه
دانگیوگرفتن حریف
دانگیو توک چیگیگرفتن و ضربه زدن به چانه
دسو گسا سو تسوادامه دارد
دوراه،روش،طریقت و هنر
دوبال دانگ سانگ پاکات نریوچاگیضربه پرشی دوبل پاکات چاگی
دوبال دانگ سانگ چاگیضربه پرشی دوبل
دوبال دانگ سانگ آپ چاالگیضربه پرشی دوبل آپ چا الگی
دوبال دانگ سانگ آپ چاگیضربه پرشی دوبل آپ چاگی
دوبال دانگ سانگ دی چاگیضربه پرشی دوبل دی چاگی
دوبال دانگ سانگ پاندا دولیوضربه پرشی دوبل باندا دولیو
دوبال دانگ سانگلگد دوبل
دوبال دانگ سانگ چاگیضربه پرشی با دو پا
دوبن جیروگیدو ضربه پی در پی مشت
دوبوک ( توبوک)لباس تکواندو
دوجانگمحل تمرین
دوراچرخش ،چرخیدن
دولگیچرخش،چرخیدن
دولیوچرخش ،دوران
دولیو چاگیضربه دورانی پا
دولیو چیگیضربه دست دورانی
دونگپشت
دونگ پالموکپشت یا روی ساعد
دونگ جاکحرکات
دونگ جانکحرکت
دونگ جوموکپشت یا روی مشت
اصطلاحمعنی
دونگ جوموک چیگیضربه با پشت مشت
دی چاگی( تی چاگی)لگد پشت
دی چوکپاشنه پا
دی کوم چوککف پاشنه پا
دی هوریو چاگیلگد شلاقی چرخشی
دیتپشت،عقب
دیت چاگیضربه پا به عقب
دیت چوکپاشنه ی پا
دیت کوبی سوگیایستادن به عقب
دیت کوم چوپشت پاشنه ی پا
دیدورا یوپ چاگیچرخش و یوپ چاگی
دیرو دوراعقب گرد
دیی کومچیپاشنه ی پا
سا جانگچهارمین فرم، نماد رعد
سابوم نیممربی،معلم،استاد تکواندو
سام جانگسومین فرم، نماد آتش و خورشید
سام هه جونراند سوم
سانتولمثل کوه
سانتول ماکیدو دفاع
سانگیپیراهن
ستسه
سهعمل، حرکت
سوچونگاعتراض
سوچونگ وی واوهکمیته قضایی
سوک . دوسرعت
سوگیایستادن
سوم سهنفس گیری
سوندست از مچ به پایین
سون باداککف دست
سون باداک چیگیضربه با نوک انگشتان به پایین
سون بوهوجان گاپدستکش های محافظ
سون پاکوتعویض دست
سون دونگپشت دست
سون کوتانگشتان دست
سون کوتنوک انگشتان دست
سون موکمچ دست
سون نالتیغه ی دست
سون نال دونگتیغه ی داخلی دست، برآمدگی بند سوم
سونسومبارز
سونگ جاسونوناعلام برنده مسابقه
سوننالتیغه دست
سوننال اوپرو چیگیکف دست رو به زمین
سوننال چیگیضربه با تیغه دست
سوننال دونگتیغه داخلی
سوننال ماکیدفاع با تیغه دست
سی سونتمرکز چشم
سیل کیوکعدم صلاحیت
شوآزاد و راحت باش
شی . زم . ونچومابستن چشمها
شی جاکشروع،شروع کن
شی هاپ جانگمحوطه مبارزه
شیپدهمین
شیم ساآزمون کمربند
کاراانگشت
کاسومسینه
کام جوننمره ی (امتیاز)منفی
کان جانگ نیماستاد بزرگ
کان جن نیماستاد
کوبینی
کوانضربه زدن و دفاع کردن با دست
کوان . کاکنقاط ضربه زننده
کوآسوگیایستادن ضربدر
کودوپ چاگیلگدهای پی در پی با یک پا
کوریوفرم نه، یکی از سلسله های کره
کوکی نیم کیونگ نهاحترام به پرچم
کوکیشکستن
کومانپایان
کومگانگفرم ده، سختی و سفتی و پایداری
کومگانگ ماکیدفاع مثل کوه
کوندولقفل کردن
کوندول چیگیقفل کردن و ضربه زدن
کونگ کیوکحمله
کونگیوک باچین دهمیت های هدف زنی
کویگوش
کی سولتکنیک
کیاپصدای بلند فریاد کشیدن
کیبوناساسی
کیبون دونک جاکحرکات اساسی
کیونهمین
کیوروگیمبارزه آزاد
کیوکپاشکستن اجسام
کیون . هیونتوازن و تعادل
کیونگ رهادای احترام و تعظیم
کیونگواخطار
کیونگی جانگمحوطه مسابقه
کیونگی شی گانزمان مبارزه
گالیوقطع
گام جومنمره منفی
گاویقیچی کننده
گاوی سون کوتنوک دو انگشت سبابه و میانی
گاوی ماکیدفاع قیچی
گت چهوزن کشی
گه سوادامه
گودوپ چاگیضربه دوبله با یک پا
گودوروپشتیبان و محافظ
گودورو ماکیدفاع پشتیبانی شده
گورو آپ چاگیغلت و ضربه آپ چاگی
گورو دولیو چاگیغلت و ضربه دولیو چاگی
گورومراه رفتن
گیبون بال کیسولتکنیک های حمله ای پا
گیبون سوگیتکنیک های ایستادن
گیبون سون کیسولتکنیک های حمله ای دست
گیبون ماکیتکنیک های دفاع
ماکیدفاع
ماکی . بویینقاط دفاع کننده
مچوئو گیوروگیمبارزه قراردادی
مم و تیو یوپ چاگیدویدن و ضربه زدن یوپ چاگی
مه جوموکنرمه ی مشت
مه جوموک چیگیضربه با نرمی مشت
مواسوگیایستادن بسته
مودومبال آپ چاگیضربه پرشی آپ چاگی جفت پا
مودومبال یوپ چاگیضربه پرشی یوپ چاگی جفت پا
مودومبالجفت پا
موروپزانو
موروپ کوکیخرد کردن زانو با ضربه دست
موریسر
موکگردن
موک گو مونگگلو
مولو جیت گیحرکات پا به عقب
مومبدن
موم پولوگینرمش
موم دولیوچرخش بدن، چرخشی
موم دولیو باکات نریو چاگیضربه چرخشی پا از داخل به خارج
موم دولیو باندا دولیو چاگیضربه دورانی با چرخش بدن
موم دولیو تیو آپ دولیو چاگیضربه چرخشی پرشی پا (فیلیپینی)
موم دولیو چاگیضربه دورانی با چرخش بدن
مومتونگمیانه تنه (قسمت میانه بدن)، وسط
مومتونگ جیروگیضربه مشت به وسط بدن
مومتونگ ماکیدفاع وسط بدن
مومتونگ هوگومحافظ میان تنه
مومودویدن – دورخیز کردن
موه ریپیشانی، سر
میت پالموکزیر ساعد
میکورومبالسر خوردن
میلگیهول دادن
میونگ جیآبگاه
نارانهی سوگیایستادن موازی
ناک اوتناک اوت
ناک دانناک دان
ناگا جیت گیحرکات پا به جلو
نانگ شیمکشاله ی ران، شرمگاه
نانگ شیم بوهودهمحافظ پایین تنه
نتچهار (4)
نریواز بالا به پایین، به طرف پایین
نریو چاگیلگدتَبَری
نورانگزرد
نورانگ تیکمربند زرد، سمبل خاک
نوک تیکمربند سبز، سمبل جوانه
نوک جوپ داریران
نولو ماکیهل دادن
نونچشم
هاپنفس – روح
هاکتاری سوگیایستادن رو یک پا
هان بون گیوروگییکقدم مبارزه
هان سون کوتنوک یک انگشت (سبابه)
هانایک
هاییشلوار
هچو مویوایستادن پشت هم
هچیوبازکننده
هه چو ماکیدفاع باز شوند
هو شین سولدفاع شخصی
هو هوپکنترل نفس
هوریکم
هوریوسخت زدن
هوریو چاگیضربه دورانی معکوس با کف پا
هوریوچاگیلگد شلاقی
هوکسیاه
هوک تیکمربند مشکی، سمبل ثمر و نتیجه
هونگقرمز
هونگ تیکمربند قرمز، سمبل گل شکفته شده
هونگونومحل استقرار مبارز هوگوی قرمز
هیچوبازنده
هیمانقباض بدن – نیرو و انرژی
هیم . اویی . ولینیرو و قدرت
ونچپ
ون سوگیایستادن به چپ
وو نه چیبجای خود
یا ستشش (6)
یانگدوتایی
یو دولهشت (8)
یوپپهلو، کنار، طرفین
یوپ چاگیضربه جانبی پا
یوک جانگششمین فرم، نماد آب
یولده (10)
یوم چیشرافت – راستی - دوستی
یون – سوکپی درپی – پشت سرهم