مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

واحدهای محاسباتی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه واحدها، محاسبات، ریاضی، معادلات و...

اصطلاحات ریاضی

I2P

مخفف عبارت I2P

Invisible Internet Project
نسخه کنونی پروژه اینترنت مخفی یا به...
OR

مخفف عبارت OR

Operation Research
نام یکی از گرایش های تحصیلی ریاضیات در...