مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات پزشکی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های پزشکی، بیماری، آزمایش، دارویی و...

اصطلاحات آزمایش خون

PDW

مخفف عبارت PDW

Platelet Distribution Width
PDW در آزمایش خون بیانگر گستره توزیع...
MCHC

مخفف عبارت MCHC

Mean Corposcular of Hemoglobin Concentration
MCHC بيانگر ميزان غلظت متوسط هموگلوبين...
MCH

مخفف عبارت MCH

Mean Corposcular of Hemoglobin
MCH در علم پزشکی بيانگر ميزان متوسط...