مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...

اصطلاحات کشوری

WFRS

مخفف عبارت WFRS

World Federation of Rose Societies
انجمن جهانی رز انجمنی در ارتباط با گل...
MLA

مخفف عبارت MLA

Modern Language Association
ام‌ال‌اِی یک روش آکادمیک برای منبع‌دهی...
FLAG

مخفف عبارت FLAG

Fiber-Optic Link Around the Globe
شبکه فیبرنوری جهانی یا فلگ یک شبکه از...
ESCC

مخفف عبارت ESCC

Esophageal Squamous Cell Carcinoma
سرطان مرینوعی سرطان است که در مری یا...
IFF

مخفف عبارت IFF

Identification Friend or Foe
شناسایی دوست یا دشمن (IFF) یک سیستم...