مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ویدئوی معرفی مجدد در شبکه سوم سیما

ویدئوی معرفی وب سایت مخفف دات کام، برای بار دوم در شبکه سوم سیما