مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...

اصطلاحات شهری

RCMP

مخفف عبارت RCMP

Royal Canadian Mounted Police
پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا یا...
GMU

مخفف عبارت GMU

Gonabad Medical University
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی...
سماح

مخفف عبارت سماح

ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه
سامانه سماح که مخفف عبارت ساماندهی...